Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

  1. Rekisterinpitäjä 

Karon Consulting Oy, Puhelin: 050 414 5459, Y-tunnus: 2476926-0

  

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Henri Kristian Kotanen

  1. Rekisterin nimi 

  Karon Consulting Oy tietosuojarekisteri

  1. Rekisteröityjen ryhmä 

Karon Consulting Oy:n kanta-asiakasjärjestelmään liittyneet henkilöt ja Karon Consulting Oy:n verkkokaupan asiakkaat. 

  

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

– Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille. 

– Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. 

  

  1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: 

Perustiedot, kuten: nimi; syntymäaika; sukupuoli; sähköpostiosoitteet; puhelinnumerot; osoitteet; ammatti sekä talouden koko. 

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Karon Consulting Oyn palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot; (kanta-asiakasnumero); asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. 

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet sekä Karon Consulting Oyn myymälöissä tehdyt ostot; ostopäivämäärä, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma) 

  

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

– Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä. 

– Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä. 

  

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Karon Consulting Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti: 

– Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella; 

Karon Consulting Oy-konserniin kuuluville yhtiöille sekä valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Karon Consulting Oy velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla; ja 

– Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla. 

Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle: 

Karon Consulting Oy saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle tämän rekisteriselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi; ja 

Karon Consulting Oy luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Karon Consulting Oy on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla. 

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Karon Consulting Oyn käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Karon Consulting Oyn lukuun. 

Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa henkilötietodirektiiviä (95/46/EY). 

  

  1. Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Karon Consulting Oy on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää Karon Consulting Oya käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. 

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla Karon Consulting Oy on yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen. 

  

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Konkreettinen aineisto (paperiset kanta-asiakaslomakkeet) hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. 

Laskutusosoite

Tuusula

Seinäjoki

Laskutusosoite

© Copyright 2024 Karon Consulting Oy

Automyynti Karon on erikoistunut monipuolisten ja hyvin varusteltujen henkilöautojen myyntiin.

© Copyright 2024 Automyynti Karon

Onko sinulla kysyttävää?